Swift 初探之纯代码写 tabBar

开源项目Bison • 于 2015-10-29 17:19:36 +0800 • 最后由 Bison2015-10-29 19:33:19 +0800 7717 阅读

file 最近的项目新版本基本完成了,闲来无事学习学习新出的语言Swift。对于有OC基础的人来说学习Swift还是很简单的,下面是我自学写的Tabbar,当
然这并不是自定义的。不过对于一般的需求还是可以满足的。
下面是我仿“折800”写的一个Tabbar,由于图片原因导致有点小小的瑕疵
代码如下

更多经验请点击
核心代码

class func CusTomTabBar() ->UITabBarController{ var vc1 = Home_VC() var vc2 = Class_VC() var vc3 = Brand_VC() var vc4 = Shoping_VC() var vc5 = Personal_VC() var nvc1:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc1) var nvc2:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc2) var nvc3:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc3) var nvc4:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc4) var nvc5:UINavigationController = LBNvc(rootViewController: vc5) let tabbar1 = UITabBarItem(title: "首页", image: (Public .getImgView("home_tab_home_btn@2x")) , selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_home_selected_btn@2x"))) let tabbar2 = UITabBarItem(title: "分类", image: (Public .getImgView("home_tab_saunter_btn@2x")), selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_saunter_selected_btn@2x"))) let tabbar3 = UITabBarItem(title: "品牌团", image: (Public .getImgView("home_tab_branc_btn@2x")), selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_branc_selected_btn@2x"))) let tabbar4 = UITabBarItem(title: "积分商城", image: (Public .getImgView("home_tab_point_btn@2x")), selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_point_selected_btn@2x"))) let tabbar5 = UITabBarItem(title: "个人中心", image: (Public .getImgView("home_tab_personal_btn@2x")), selectedImage: (Public .getImgView("home_tab_personal_selected_btn@2x"))) nvc1.tabBarItem = tabbar1; nvc2.tabBarItem = tabbar2; nvc3.tabBarItem = tabbar3; nvc4.tabBarItem = tabbar4; nvc5.tabBarItem = tabbar5; var tc = UITabBarController() tc.tabBar.tintColor = UIColor .redColor() // tc.tabBar.backgroundImage = Public.getImgView("3.png")tc.viewControllers = [nvc1,nvc2,nvc3,nvc4,nvc5];return tc; }

点击下载Demo
(LBSwift_TabBar)
原文在:http://www.allluckly.cn/
版权归©Bison所有 任何转载请标明出处!

回复: 6
 • dugege 2015-10-29 19:18:42 +0800

  第一张图片是挂的,直接访问就可以,做了反盗链?

 • Bison 2015-10-29 19:24:17 +0800

  么有。。。网速问题吧。。。。

 • liekkas 2015-10-29 19:29:44 +0800

  nice~~~其实我想要的是这几个图标 :smile:

 • dugege 2015-10-29 19:30:14 +0800

  应该不是 file

 • Bison 2015-10-29 19:32:50 +0800

  @liekkas 下载折800解压下就得到了啊。。。。

 • Bison 2015-10-29 19:33:19 +0800

  @dugege 不怎么清楚这个。。。。直接复制我以前写的。。。。

 • 请注意单词拼写,以及中英文排版,参考此页
 • 支持 Markdown 格式, **粗体**、~~删除线~~、`单行代码`, 更多语法请见这里 Markdown 语法
 • 支持表情,见 Emoji cheat sheet
 • @name 会链接到用户页面,并会通知他
 • 上传图片, 支持拖拽和剪切板黏贴上传, 格式限制 - jpg, png, gif
Ctrl+Enter